ul. Głogowska 273A,
60-104 Poznań

+48 618 430 003
willaglogowska@wp.pl

Regulamin obiektu

 • Za „Obiekt” uważa się – pokoje gościnne ul. Głogowska 273A , Poznań
 • Regulamin Obiektu stanowi zasady wynajęcia pokoju i korzystania z infrastruktury obiektowej oraz jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez: dokonanie rezerwacji, opłacenie rezerwacji lub podpisania karty meldunkowej.
 • Najmujący pokój Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 • W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 • Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 • Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby. „Doba hotelowa” trwa od godziny 1400 w dniu wynajmu do godz.1000 dnia następnego.
 • Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji lub pod numerem telefonu 618430003 do godziny 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie Gościa tylko w miarę posiadanych możliwości.
 • Pozostanie w pokoju, pozostawienie w nim rzeczy lub opuszczenie obiektu po upływie godziny 1000, bez zwrócenia klucza, traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Jeśli Obiekt nie ma możliwości przedłużenia pobytu, pokój zostanie opróżniony z pozostawionych przez Gościa przedmiotów, które to rzeczy będzie mógł on odebrać wyłącznie osobiście po powrocie do obiektu.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie pokoju. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł/dobę/os.
 • Dzieci poniżej 16 rż mogą przebywać na terenie obiektu, wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo małoletnich.
 • Osoby niepełnoletnie powyżej 16 rż mogą przebywać samodzielnie na terenie Obiektu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody prawnych opiekunów.
 • Pobyt zwierząt domowych w pokojach jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Obsługą i wiąże się z dodatkowymi opłatami. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę podczas jego pobytu na terenie Obiektu. Ma obowiązek usuwać wszelkie nieczystości spowodowane przez zwierzę zarówno na terenie Obiektu jak i na terenie do niego należącym. Nie ma możliwości wstępu ze zwierzętami do części gastronomicznych obiektu. Zwierzę może przebywać terenie Obiektu pod warunkiem, że nie narusza spokoju i bezpieczeństwa pozostałych Gości. Gościom naruszającym ten punkt Regulaminu, administracja Obiektu ma prawo odmówić dalszego świadczenia usługi.
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez.
 • Osoby przebywające na terenie obiektu [w tym też na tarasie] oraz wokół niego mają obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju innym Gościom. BEZWZGLĘDNA CISZA NOCNA obowiązuje pomiędzy godziną 2200 – 600.
 • Jeśli na skutek naruszania zasad współżycia społecznego przez Gościa, będzie miała miejsce interwencja służb porządkowych, co w znaczący sposób narusza dobre imię naszej firmy, Gość zostanie obarczony karą wysokości 1000 zł.
 • Wszelkie stwierdzone usterki lub braki, gość zgłasza niezwłocznie obsłudze obiektu w Recepcji lub pod numerem telefonu 618430003.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z jego winy i osób pozostających pod jego opieką.
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenie wyrobów tytoniowych oraz innych substancji. PALENIE TYTONIU, Z WYŁĄCZENIEM INNYCH SUBSTANCJI, DOZWOLONE JEST TYLKO NA TARASIE. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju Obiektowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł i jest ponoszona solidarnie przez osoby zameldowane w pokoju.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących jego wyposażenia. To samo odnosi się do wnoszenia jakichkolwiek zbiorników z gazem czy stosowania otwartego ognia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych.
 • Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że drzwi od pokoju są zamknięte.
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty należące do Gościa pozostawione w pokoju lub na terenie Obiektu.
 • Obiekt udostępnia swoim Gościom bezpłatny, niestrzeżony parking na terenie posesji. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Decyduje kolejność przybycia. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc parkingowych. Goście parkują swoje pojazdy na własną odpowiedzialność. Administracja Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zaistniałe podczas parkowania na terenie obiektu oraz w zakresie rzeczy pozostawionych wewnątrz pojazdów.
 • Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie w Recepcji lub pod numerem tel. 61843003, co umożliwi właściwą reakcję Obsłudze obiektu. Administracja obiektu zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia reklamacji składanych przy wymeldowaniu. Reklamacje składane po wyjeździe nie będą uwzględniane.
 • W pokojach obiektowych znajdują się monitory oraz dostęp do internetu. W związku z tym iż Obiekt nie ma podpisanych umów z takimi instytucjami jak: ZAiKS, Stoart, SAWP, ZPAV i ZAPA, Obiekt oświadcza że kategorycznie nie udostępnia treści, za które według prawa polskiego należą się jakiekolwiek opłaty do w/w instytucji. Klient podpisując niniejszy regulamin oświadcza że będzie jedynie oglądał oraz słuchał kanałów informacyjnych.
 • Obiekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gościa po wymeldowaniu.
 • Wszelkie przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa, są przechowywane przez okres do 1 m-ca. Nie dotyczy produktów spożywczych, kosmetyków, czasopism itp. Na życzenie Gościa, mogą one zostać wysłane na wskazany przez niego adres, na jego koszt.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług, osobie która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody. Jeśli naruszenie jest rażące m.in. zagraża bezpieczeństwu pozostałych Gości, ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot poczynionych wpłat z tytułu świadczonej usługi.
 • Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników, innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.