ul. Głogowska 273A,
60-104 Poznań

+48 618 430 003
willaglogowska@wp.pl

Polityka RODO

Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest POLSKA-WILLA-GŁOGOWSKA S.C z siędzibą przy ul. Polskiej 56 w Poznaniu, o numerze NIP 7811821378. Kontakt ze spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.

Cele przetwarzania danych osobowych

W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
Imię i Nazwisko/Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)/ Adres e-mail/ Numer telefonu/ Nr dokumentu tożsamości/ Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego)/ Numer rezerwacji.
Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo, i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat);
Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;/Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi
Dane osób niepełnoletnich pozostających pod opieką gościa.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię i Nazwisko/ Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)/ Numer telefonu/ Adres e-mail/ Numer rezerwacji;
 • Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego/ Imię i nazwisko/ Adres, Adres e-mail, nr dowodu tożsamości/Numer telefonu/Adres IP. G.
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę/ Adres zamieszkania (jeżeli został podany)/lub numer NIP (jeżeli został podany)/Adres e-mail/ Adres IP/ Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże odmowa podania danych, z uwagi na związane z tym utrudnienia w realizacji usługi, czy zabezpieczenia interesów spółki i pozostałych gości, może skutkować odmową zawarcia umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody). Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do 3 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • do 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ usunięcia danych osobowych/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych/ do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa/ otrzymania kopii danych/ przenoszenia danych osobowych.
 • Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 • Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób :
  wysłać e-mail z powyższym wnioskiem pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać recepcjoniście podczas wizyty w którymś z naszych obiektów.